Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
 

            Số…./TBTS-ĐĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
              Hà Nội, ngày         tháng      năm 2019

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ  như sau:

I. Chuyên ngành đào tạo

Quản trị kinh doanh (mã ngành: 62340102)

II. Hình thức và thời gian đào tạo

Đào tạo theo hình thức tập trung: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ, 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học.

III. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II, Thông tư số:08/2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

IV. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu & xác nhận của địa phương)  và lý lịch khoa học (xác nhận của cơ quan công tác).

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ có công chứng và bản gốc (để đối chiếu) các văn bản sau:

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ;

+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn;

+ Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

(Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nướcngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào Tạo).

– 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu.

– 06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.

– Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:

+ Đối với bài báo: bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo;

+Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài, Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu (đối với người tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).

– 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

– Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

– Giấy khám sức khỏe.

Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

V. Thời gian nhận hồ sơ

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/12/2018.

VI. Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trường Đại học Đông Đô

Phòng tiếp nhận hồ sơ: Tầng 5 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
      Hotline: 02437719960 –  DĐ: 0987993739 – 0987562618
      Email: tuyensinh@ddu.edu.vn – Website: http://www.ddu.edu.vn

Nơi nhận:
–  Các Khoa, Phòng, Ban, TT (để thực hiện); 
– Các Cơ quan truyền thông; UBND các cấp; 
Tổ chức, cá nhân (để phối hợp);
–  Lưu ĐT&QLSV, VT.  
    HIỆU TRƯỞNG

TS. Dương Văn Hòa