Quay lại
Tiếp theo

Thứ tư, 03/04/2019 | 03:55 GMT+7


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG, TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRUỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

TẢI BẢN CÓ DẤU TẠI ĐÂY

Căn cứ Quyết định số 40C/QĐ-HĐT-ĐHĐĐ ngày 03/4/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đông Đô về việc công bố giá trị văn hóa sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trường Đại học Đông Đô xây dựng kế hoạch hành động, truyền thông về giá trị văn hóa sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Giúp cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nhà sử dụng lao động, các tổ chức xã hội nghề nghiệp… hiểu được giá trị văn hóa sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường;

- Giữ gìn và phát triển giá trị cốt lõi của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Mỗi cán bộ, giảng viên trên từng cương vị công tác phải nhiệt tình, tập trung, quyết liệt với công việc; tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của nhà trường;

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công tác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai các hoạt động của đơn vị mình theo sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường.     

II. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Xây dựng các hệ thống các bảng, biển thông báo trong khuôn viên trường có phát biểu về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để truyền thông về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của nhà trường.

Đăng tải nội dụng chính sách chất lượng, sứ mạng, tâm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường trên website, Fanpage của nhà trường.

2. Các khoa chuyên môn

Làm tốt công tác phổ biến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường tới giảng viên và toàn thể người học.

4. Các Phòng, Ban, Trung tâm

Phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị mình về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của nhà trường.

Trân trọng./.