Thông báo về việc thay đổi lịch học Giáo dục quốc phòng – An ninh K24

 Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Kính gửi: Các Ban chủ nhiệm khoa

Lịch học bộ môn Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) của khóa 24 có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến đầu năm học 2019 – 2020.

Phòng Đào tạo và QLSV gửi lại các khoa lịch học thay đổi bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh để các khoa sắp xếp lịch học văn hóa phù hợp với kế hoạch chung, như sau:

Thời gian học thay đổi:

  • Lịch cũ đã thông báo: Từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020
  • Chuyển lịch học mới: Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 19/4/2020

Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên khóa 24 và những sinh viên các khóa còn nợ môn GDQP-AN.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết các nội dung nêu trên để thực hiện.

(Thông báo này thay thế cho thông báo số: 522/ĐHDĐ-ĐT&QLSV,  ngày 02 tháng 12 năm 2019)

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, ĐT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

PGS.TS. Lê Ngọc Tòng