Đề và đáp án môn Địa lý – Kỳ thi THPT năm 2019

–Kết thúc môn thi Lịch Sử, các thí sinh bắt đầu môn thi tiếp theo là môn Địa lý. Thời gian làm bài 50 phút.

Hoàn thành xong môn Lịch Sử – môn học không được nhiều thí sinh yêu thích. Song, trong 50 phút làm bài vừa qua các em cũng đã vượt qua khá thành công….

Môn thi tiếp theo là môn Địa lý sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 8h30p. Thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h35p và kết thúc bài thi vào lúc 9h25p.

>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

>>> Đề và đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT năm 2019.

>>>Đề và đáp án môn Lịch Sử kì thi THPT năm 2019

>>>Đề và đáp án môn Địa lý kì thi THPT năm 2019

Đề và đáp án môn Địa lý năm 2019

Đề và đáp án môn Địa lý năm 2019

Đề và đáp án môn Địa lý năm 2019

Đề và đáp án môn Địa lý năm 2019

Môn cuối cùng của hôm nay, cũng là môn kết thúc kì thi THPT quốc gia năm 2019 là môn GIáo dục công dân,

Cập nhật đề và đáp án môn Địa lý tại đây….

Mã đề: 301 – 

41.A42.B43.C44.C45.C46.D47.D48.A49.B50.A
51.C52.B53.A54.B55.A56.C57.D58.B59.A60.C
61.D62.D63.B64.A65.C66.B67.D68.A69.D70.C
71.B72.A73.B74.A75.C76.A77.C78.A79C80.A

Mã đề: 302 – 

41.A42.D43.B44.D45.A46.C47.C48.D49.C50.D
51.B52.B53.B54.D55.B56.D57.A58.B59.D60.D
61D.62.A63.C64.A65.D66.C67.D68.A69.B70.C
71.C72.A73.B74.A75.B76.C77.C78.A79.C80.B

Mã đề: 303 – 

41.D42.A43.A44.C45.A46.B47.D48.D49.D50.C
51.B52.A53.D54.B55.B56.A57.C58.B59.B60.C
61.D62.B63.A64.D65.B66.C67.B68.C69.A70.D
71.C72.C73.C74.A75.A76.A77.C78.D79.C80.B

Mã đề: 304 – 

41.C42.D43.B44.D45.A46.B47.C48.C49.A50.B
51.A52.D53.C54.C55.B56.B57.A58.B59.C60.D
61.A62.B63.C64.A65.A66.D67.D68.B69.A70.D
71.B72.B73.A74.A75.B76.B77.C78.C79.D80.D

Mã đề: 305 – 

41.B42.D43.B44.C45.B46.A47.D48.A49.D50.D
51.B52.C53.C54.D55.C56.D57.D58.A59.D60.B
61.D62.B63.B64.B65.D66.B67.A68.C69.B70.B
71.A72.C73.C74.A75.B76.A77.C78.A79.C80.A

Mã đề: 306 – 

41.A42.D43.D44.B45.C46.A47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.D54.B55.A56.A57.C58.C59.A60.D
61.D62.D63.C64.A65.C66.A67.A68.C69.C70.B
71.C72.D73.A74.A75.C76.C77.D78.C79.D80.A

Mã đề: 307 – 

41.A42.D43.C44.B45.C46.C47.A48.C49.A50.C
51.C52.B53.B54.D55.B56.B57.A58.A59.D60.D
61.C62.D63.D64.C65.B66.B67.C68.A69.D70.A
71.D72.A73.D74.A75.B76.C77.B78.C79.C80.A

Mã đề: 308 – 

41.B42.D43.B44.C45.B46.A47.D48.A49.D50.D
51.C52.C53.C54.D55.C56.D57.D58.A59.D60.B
61.D62.B63.B64.B65.D66.B67.A68.C69.B70.B
71.A72.C73.B74.A75.B76.A77.C78.C79.C80.A

Mã đề: 309 – 

41.A42.A43.D44.A45.B46.C47.A48.C49.A50.D
51.D52.D53.B54.C55.A56.A57.B58.B59.A60.D
61.D62.C63.C64.B65.C66.B67.C68.C69.D70.A
71.B72.C73.B74.B75.C76.B77.D78.B79.C80.C

Mã đề: 310 – 

41.B42.B43.A44.D45.C46.C47.C48.D49.C50.C
51.A52.D53.B54.C55.D56.A57.C58.A59.D60.B
61.B62.D63.B64.A65.C66.B67.A68.B69.A70.B
71.D72.B73.D74.C75.C76.B77.B78.A79.C80.B

Mã đề: 311 – 

41. A42.B43.C44.A45.C46.A47.D48.A49.B50.D
51.D52.A53.D54.A55.C56.D57.B58.A59.B60.C
61.D62.A63.D64.A65.B66.B67.A68.D69.A70.C
71.A72.B73.C74.C75.C76.C77.B78.C79.D80.C

Mã đề: 312 – 

41.A42.D43.B44.B45.B46.D47.B48.D49.C50.D
51.C52.B53.D54.A55.C56.B57.D58.D59.B60.D
61.B62.C63.D64.D65.C66.B67.A68.C69.D70.C
71.A72.C73.A74.B75.C76.B77.C78.A79.B80.C

Mã đề: 313 – 

41.C42.C43.B44.B45.A46.C47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.A54.B55.A56.B57A58.B59.D60.A
61.D62.C63.A64.D65.D66.B67.D68.D69.D70.C
71.D72.A73.B74.A75.A76.C77.C78.D79.A80.A

Mã đề: 314 – 

41.D42.B43.C44.A45.A46.D47.A48.C49.B50.C
51.A52.C53.C54.B55.56.C57.A58.D59.B60.B
61.B62.C63.D64.65.66.67.C68.B69.A70.A
71.C72.D73.B74.75.A76.C77.D78.D79.D80.D

Mã đề: 315 – 

41. D42.B43.C44.A45.A46.D47.A48.C49.B50.C
51.A52.C53.C54.B55.56.C57.A58.D59.D60.B
61.D62.C63.D64.65.66.67.C68.B69.A70.A
71.C72.D73.B74.75.A76.C77.D78.79.80.

Mã đề: 316 – 

41.B42.D43.A44.D45.D46.A47.C48.C49.A50.B
51.B52.A53.D54.A55.C56.B57.A58.C59.D60.B
61.D62.B63.D64.B65.D66.A67.A68.A69.D70.B
71.A72.A73.D74.A75.B76.A77.D78.D79.B80.B

Mã đề: 317 – 

41.A42.C43.A44.A45.B46.D47.B48.B49.C50.A
51.C52.C53.C54.B55.D56.C57.D58.B59.B60.C
61.B62.A63.D64.A65.B66.A67.A68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.C75.D76.A77.B78.C79.B80.A

Mã đề: 318 – 

41.D42.C43.A44.A45.B46.c47.C48.B49.D50.A
51.A52.C53.C54.B55.D56.A57B58.D59.C60.C
61.A62.A63.D64.A65.B66.A67.B68.B69.B70.A
71.C72.D73.B74.C75.D76.D77.C78.B79.C80.B

Mã đề: 319 – 

41.C42.A43.D44.A45.C46.A47.D48.D49.D50.C
51.B52.B53.D54.C55.C56.C57.A58.C59.B60.C
61.A62.B63.A64.C65.D66.B67.D68.C69.A70.D
71.B72.D73.A74.D75.C76.A77.A78.D79.B80.B

Mã đề: 320 – 

41.B42.B43.C44.D45.A46.D47.B48.B49.C50.D
51.C52.A53.A54.D55.C56.B57.A58.B59.B60.C
61.B62.C63.B64.D65.A66.D67.D68.D69.C70.C
71.D72.D73.C74.A75.B76.D77.A78.A79.B80.B

Mã đề: 321 – 

41.D42.B43.B44.A45.D46.D47.A48.C49.C50.C
51.B52.B53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.A60.C
61.B62.B63.B64.D65.C66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.B73.A74.B75.C76.A77.B78.C79.D80.A

Mã đề: 322 – 

41.A42.C43.D44.A45.B46.C47.D48.D49.C50.D
51.B52.A53.A54.B55.C56.D57.D58.C59.A60.A
61.C62.D63.D64.B65.C66.B67.C68.B69.A70.C
71.D72.C73.B74.B75.B76.C77.D78.D79.A80.D

Mã đề: 123 – 

41.B42.D43.D44.A45.C46.D47.B48.D49.D50.B
51.B52.D53.C54.B55.C56.B57.A58.A59.C60.B
61.B62.D63.B64.A65.C66.D67.D68.B69.C70.B
71.C72.C73.D74.D75.C76.D77.D78.D79.C80.D

Mã đề: 324 – 

41.D42.B43.B44.D45.D46.D47.B48.A49.C50.C
51.B52.C53.A54.A55.A56.B57.C58.D59.D60.C
61.B62.A63.A64.B65.A66.A67.B68.D69.C70.C
71.C72.A73.D74.B75.C76.D77.D78.B79.C80.C