THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔSố:       /ĐĐ – M&S CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ   Số:          /ĐĐ-M&S CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày       tháng        năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Căn cứ quy chế tuyển sinh, đào…

Xem thêm