Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Từ xa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA NĂM 2019             Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo…

Xem thêm