THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC HỌC

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ Số:        /ĐĐ-M&S CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019             THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC HỌC (Mã ngành: 7720201) Trường Đại…

Xem thêm