Chương trình đào tạo khoa Ngoại ngữ

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 148 tín chỉ, trong đó: – Khối kiến thức chung: (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN) 13 tín chỉ – Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên: 10 tín chỉ – Khối kiến thức cơ bản:             + Bắt buộc:                       9 tín chỉ             + Tự…

Xem thêm