Chương trình và thời gian đào tạo ngành quản trị kinh doanh

– Trình độ đào tạo:               Đại học– Loại hình đào tạo:             Chính quy– Thời gian đào tạo:             4 năm– Tổng số tín chỉ:                    135 tín chỉ (Không kể GDQP-AN và  GDTC) I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kinh tế ngành quản trị…

Xem thêm