Chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC MÃ NGÀNH:              7220204 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐĐ ngày    tháng   …

Xem thêm