Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng – trình độ Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  (Ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-ĐĐ ngày 30 tháng 5 năm 2016 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô)        Tên chương trình :     Chương trình đào tạo Điều dưỡng      Trình độ đào tạo   :     Đại học      Ngành đào tạo      :     Điều dưỡng…

Xem thêm