Chương trình và Kế hoạch đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  – Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH  – Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Business Administration – Mã số: :      62 34 05 01 – Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Đông Đô – Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 3.1.  Căn cứ xây dựng chương trình…

Xem thêm