Đại học Đông Đô chính thức tuyển sinh ngành Thương mại điện tử và ngành Ngôn ngữ Nhật

Ngày 22/8/2018, Trường Đại học Đông Đô đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định cho phép đào tạo ngành Thương mại điện tử và ngành Ngôn ngữ Nhật. Theo quyết định số 3057/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đông Đô sẽ…

Xem thêm

18 câu hỏi lớn dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

1. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Khoa học môi trường khác nhau như thế nào? Trả lời: Ngành Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường…

Xem thêm

Chương trình đào tạo

Đại học Đông Đô công bố chương trình đào tạo năm 2018 như sau: Ngành Công nghệ thông tin Hệ chính quy: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CNTT Hệ liên thông cao đẳng lên đại học : LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CNTT 2. Ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô Hệ chính quy: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CNKT OTO Hệ liên…

Xem thêm

Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo vụ khoa

(Ban hành theo Quyết định số: 140/QĐ-ĐĐ ngày 02/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô) Chương I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: phạm vi, đối tượng áp dụng Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ của Giáo vụ khoa (Trợ lý giáo vụ khoa); Ban lãnh đạo khoa, phòng Đào…

Xem thêm

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần trường Đại học Đông Đô

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/QĐ-ĐĐ ngày 16/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô)  CHƯƠNG I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG             Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định cụ thể về việc tổ chức thi kết thúc học phần. 2. Áp…

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:37/QĐ-ĐĐ ngày 16/02/2017) Chương I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm…

Xem thêm

Quyết định về ban hành Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng – trình độ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-ĐĐ ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Đông Đô)        Tên chương trình :     Chương trình đào tạo Điều dưỡng      Trình độ đào tạo   :     Đại học         Ngành đào tạo   …

Xem thêm