Đăng ký trực tuyến
Sinh viên ghi danh theo link đăng kí để nhận được hỗ trợ từ cán bộ tuyển sinh:  https://goo.gl/GvYrqU