Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Khung CTĐT Thạc sĩ: Quản lý tài nguyên và  môi trường

KHỐI KIẾN THỨC Tổng (TC) KTbắt buộc (TC) KT tự chọn (TC)
A. Khối kiến thức chung 8 8
B. Khối kiến thức cơ sở ngành 9 9  
C. Khối kiến thức chuyên ngành 31 13 18
C. Luận văn tốt nghiệp 12 12  
Tổng khối lượng 60 42 18

 

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo:

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ)
Phần chữ Phần số Tổng số LT TH, TN, TL
 A. Phần kiến thức chung 8 5 3
TRI TR01 Triết học 3 2 1
PP PP02 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1
NN NN03 Ngoại ngữ 3 2 1
B. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành 40 24 16
Các học phần bắt buộc 22 12 10
Kiến thức cơ sở ngành 9 6 3
KHQ KHQ04 Khoa học quản lý 3 2 1
NQL NQL05 Nguyên lý trong quản lý tài nguyên môi trường 3 2 1
CSMT CSMT06 Chính sách và chiến lược tài nguyên môi trường 3 2 1
Kiến thức chuyên ngành 13 8 5
PTBV PTBV07 Phát triển bền vững 3 2 1
QLISO QLISO08 Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 3 2 1
3S 3S09 Ứng dụng công nghệ 3S trong quản lý tài nguyên và môi trường 3 2 1
QHMT QHMT10 Quy hoạch môi trường 3 2 1
TT TT11 Thực tập thực tế 1 1
Các học phần lựa chọn 18 12 6
Ưu tiên 1        
HTQL HTQL12 Hệ thống thông tin quản lý 3 2 1
QLĐ QLĐ13 Quản lý bền vững đất đai 3 2 1
QLN QLN14 Quản lý bền vững tài nguyên nước 3 2 1
BĐKH BĐKH15 Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó 3 2 1
QLR QLR16 Quản lý tài nguyên rừng cho phát triển bền vững 3 2 1
 KSMT  KSMT17 Khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 3 2 1
QLDA QLDA18 Quản lý chương trình và dự án 3 2 1
NTLĐ NTLĐ19 Nghệ thuật lãnh đạo 3 2 1
Ưu tiên 2
QLCTR QLCTR12 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 2 1
QLRR QLRR13 Quản lý rủi ro thiên tai và

thích ứng với biến đổi khí hậu

3 2 1
ĐTMC ĐTMC14 Đánh giá tác động môi trường chiến lược 3 2 1
KTTN KTTN15 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường 3 2 1
QLNN QLNN16 Quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn 3 2 1
QLĐT QLĐT17 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 3 2 1
QLĐA QLĐA18 Quản lý chương trình và dự án 3 2 1
NTLĐ NTLĐ19 Nghệ thuật lãnh đạo 3 2 1
C. Luận văn 12   12
Tổng cộng: 60 29 31