Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thầy cô:

1. PGS, TS. Lê Ngọc Tòng – Phó Hiệu trưởng Phụ trách

2. PGS, TS. Nguyễn Thành Trì – Phó Hiệu trưởng

3. ThS. Trần Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng

4. TS. Lê Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng

5. ThS. Nguyễn Quốc Trưởng – Phó Hiệu trưởng