Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 06 thành viên:

1. TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT

2. TS. Dương Văn Hòa – Thành viên HĐQT

3. Bà Trần Kim Oanh – Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành viên HĐQT

5. Bà Trần Thị Yến – Thành viên HĐQT

6. Ông Lê Phương Nam – Thành viên HĐQT

Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 04 thầy cô:

1. TS. Dương Văn Hòa – Hiệu trưởng

2. PGS, TS. Lê Ngọc Tòng – Phó Hiệu trưởng Phụ trách

3. PGS, TS. Nguyễn Thành Trì – Phó Hiệu trưởng

4. ThS. Trần Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng

5. TS. Lê Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng

6. ThS. Nguyễn Quốc Trưởng – Phó Hiệu trưởng