Tạp chí Khoa học & công nghệ Đông Đô: Thư mời cộng tác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG ĐÔ
V/v: Mời cộng tác viết bài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020

THƯ MỜI CỘNG TÁC

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đông Đô được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 643/GP-BTTTT ngày 25/12/2017; được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia-Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn Quốc tế số ISSN 2615 – 9031 ngày 23 tháng 1 năm 2018; được Hội Đồng Giáo sư Nhà nước ra Quyết định số 29/QĐ-HĐGS NN ngày 10 tháng 7 năm 2019: Các bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô được tính điểm nghiên cứu khoa học.

Thông qua thư mời này, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô kính mời các tác giả trong và ngoài nước; các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang công tác, giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, các cơ quan tổ chức… viết và gửi bài nghiên cứu để đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô.

Các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Đông Đô đều được thẩm định, biên tập đảm bảo chất lượng, khẳng định giá trị khoa hoc của bài báo và tác giả.

I. Tác giả bài viết có các quyền lợi và trách nhiệm sau:

    1.Đăng bài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô.

 • Đăng bài trên trang web tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô online.
 • Các quyền lợi trong việc cộng điểm thành tích nghiên cứu khoa học.
 • Các học viên cao học, nghiên cứu sinh của trường Đại học Đông Đô được cộng điểm khi bảo vệ luận văn trước Hội Đồng khoa học.
 • Được tặng 03 cuốn tạp chí có bài viết của mình.

     2. Trách nhiệm của tác giả.

 • Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và tác quyền.
 • Tác giả chi trả một khoản tiền tối thiểu cho quy trình thẩm định, biên tập, dịch thuật. Ban biên tập sẽ liên hệ với tác giả từng trường hợp cụ thể sau khi nhận bài.

II. Thể lệ viết và gửi bài báo:

Bài đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích viết bằng tiếng Anh) soạn trên máy vi tính, cách dòng đơn, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, trên giấy khổ A4. Độ dài bài viết từ 8 – 12 trang,

Bài báo được trình bày theo thứ tự sau đây:

 • Tên bài báo.
 • Tên tác giả, cơ quan, địa chỉ E.mail, điện thoại ( trường hợp có 2-3 tác giả ghi đầy đủ như trên.)
 • Tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ (khoảng10-15 dòng)
 • Từ khóa bài báo (3-5 từ khóa).
 • Nội dung bài báo được trình bày theo bố cục như sau:
  • Giới thiệu tổng quan vấn đề nghiên cứu.
  • Mô hình và phương pháp nghiên cứu.
  • Kết quả nghiên cứu (Thực trạng vấn đề nghiên cứu)
  • Trao đổi, đánh giá, nguyên nhân.
  • Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.
  • Kết luận đóng góp mới cho khoa học, hướng tiếp tục nghiên cứu.
 • Tài liệu tham khảo: Tối đa không quá 10 tài liệu tham khảo có trích dẫn trong bài báo. Các đồ thị bảng biều có chú thích nguồn.

III. Địa chỉ gửi bài: Gửi cả bản cứng và bản mềm theo địa chỉ sau:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô Tầng 5, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 024 35746215; 0913588209. Email: tapchi@hdiu.edu.vn  hoặc  hahuuthai@hdiu.edu.vn.

Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                                                                                                                     BAN  BIÊN TẬP